Kategoria: Edukacja medialna

UWAGA PEDAGOGÓW

Pedagodzy zwracają też uwagę na szczególną rolę mediów w tworzeniu tzw. kul­tury upozorowanej i rzeczywistości wirtualnej (Mclosik, 1995). Zgodnie z teorią upozorowania media nic tyle obiektywnie reprezentują świat, ile wytwarzają rzeczy­wistość. Za sprawą mediów granica między tym, co jest rzeczywistością a tym, co jest reprezcntacjązostąjc zamazana do punktu nierozróżnialności. Dzięki temu mamy do czynienia z hiperrzeczywistością-jako rezultatem zmieszania rozróżnienia mię­dzy tym, co realne a tym, co nierealnej Totalne zdominowanie świata przez media elektroniczne powoduje, iż wytwarzają one rzeczywistośc’ w której człowiek żyjc. Rzeczywistość tą tworzą układy kopii i imitacji,’dla których jedynym układem od­niesienia są inne kopie i imitacje.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂

GRANICE MIĘDZY RZECZYWISTOŚCIĄ

W ten sposób granice między hiperrzeczywistością i życiem codziennym są zamazane, oryginały nie są potrzebne, aby doświadczać po­czucia autentyczności. Nic wiadomo, co jest bardziej rzeczywiste: lalka „Barbie”, czy „żywa kobieta”. Zasygnalizowane tu problemy, związane z funkcjonowaniem i oddziaływaniem mediów stwarzająpotrzebę opisywania, wyjaśniania, analizowania pozytywnych i ne­gatywnych skutków oddziaływania mediów, a także właściwego posługiwania się nimi jako narzędziami i metodami pracy edukacyjnej. Oznacza to potrzebę budowa­nia specjalnej dyscypliny pedagogicznej – pedagogiki medialnej.Zdaniem pedagogów początków pedagogiki medialnej należy szukać w twórczo­ści J. A. Komeńskiego (Bandura, 1983, s. 3).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂

DZIĘKI WYNALAZKOWI DRUKU

Dzięki wynalazkowi druku, autor ten wprowadził do procesu nauczania pierwsze media wizualne w swoim podręczniku ,iQrbis sensualium pictus” (1658). Obrazy miały nie tylko ilustrować treści werbal­ne, ale pomagać w rozwoju zdolności poznawczych uczniów, kształtowaniu sądów krytycznych, porównywaniu i ocenianiu zjawisk, stosowaniu praktycznym wiedzy. Okazuje się, że Komeński był nie tylko twórcą mediów wizualnych, ale i twórcą metodyki medialnej. Głosił, iż nie wystarczy samo oglądanie obrazów, gdyż może to doprowadzić do błędnych uogólnień. Potrzebne jest kierowanie obserwacjąuczniów: staw.anie ich w sytuacjach zadaniowych, rozkładanie obserwowanego obiektu na logiczne elementy, przetwarzanie informacji itp.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂

NOWE MEDIA

Kiedy w drugiej połowie XVII wie­ku zaczęły wychodzić pierwsze gazety, Komeński domagał się, aby jedną godzinę w tygodniu przeznaczyć na omówienie bieżącej prasy i uczyć się korzystania z niej. Działalność tą możemy dzisiaj potraktować jako początki edukacji medialnej.Wiek XX obfituje w powstanie nowych mediów takich jak: radio, film, telewizja, komputery, które stają się środkami masowego przekazu, a także wkraczają do szkół i innych placówek oświatowych, tworząc nowe metody kształcenia i wychowania. Badania nad wymienionymi mediami, zwanymi powszechnie środkami masowe­go oddziaływania, stanowiły przedmiot zainteresowań teoretycznych i empirycznych nauk społecznych: socjologii, psychologii, pedagogiki. Mieściły się też w nurcie analiz i studiów nad kulturą masową (Kłoskowska, 1980) i komunikowaniem, masowym (Mikułowski – Pomorski, 1980).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂

BADANIA PEDAGOGICZNE

W Polsce badania pedagogiczne nad mediami prowadzone były i są albo w ra­mach dydaktyki i technologii kształcenia, albo w ramach pedagogiki kulturalno-oświa- towej i socjologii. Dydaktykę i technologię kształcenia interesują tzw. małe media, czyli środki dydaktyczne stosowane w pracy szkoły, natomiast badania nad odbio­rem i oddziaływaniem tzw. dużych mediów, czyli massmediów nie doprowadziły do wyraźnego ukształtowania się specjalnej dyscypliny pedagogicznej, tak jak to stało się np. w Niemczech, gdzie rozwinęła się pedagogika medialna (Medienpadagogik). Nie oznacza to, że w Polsce massmedia nie były przedmiotem refleksji i badań peda­gogicznych, choć nie odbywało się to pod auspicjami pedagogiki medialnej. Jako najważniejsze trzeba tu wymienić prace takich autorów jak: J. Komorowska (1963, 1964); J. Koblewska (1972); J. Gajda (1988); Izdebska (1996).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂