MEDIA A TWÓRCZOŚĆ

Prezentacji problemów związanych z twórczym wykorzystaniem mediów. Pierwsza część referatu poświęcona jest prezentacji kierunków badań nad wykorzy­staniem mediów w edukacji. Druga część dotyczy twórczej postawy nauczycieli wobec zasto­sowań mediów.Celem mojego referatu jest ukazanie związków pomiędzy mediami a twórczością. Do podjęcia tego zagadnienia skłonił mnie fakt, iż w literaturze pedagogicznej brakuje opraco­wań na ten temat. Autorzy postulują postawę twórczą w nauczaniu, wychowaniu, przygoto­wywaniu i wykorzystywaniu materiałów dydaktycznych, postawa twórcza postulowana jest również w kontakcie człowieka z mediami.W celu poszukiwania związków pomiędzy mediami i twórczością konieczne jest zdefiniowanie pojęć.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂