ODDZIAŁYWANIA ZEWNĘTRZNE

Charakteryzując zjawisko autodeterminacji E. Deci i R. Ryan stwierdzają, ze chodzi tu o zachowania, które są inicjowane i regu­lowane przez procesy zachodzące we własnym „ja”. Nie znaczy to, że jednos:ka ignoruje otoczenie, że nie liczy się z tym co zachodzi „poza ja ; to, czego dowiaduje się o otoczeniu traktuje jako informacje, które wykorzystuje przy realizacji wybranego (czy też ułożonego przez siebie) programu działań. Jest wszakże wiele takich czynności ludzi, które są inicjowane i regulowane w sferze „poza ja”, W tym wypadku oddziaływania zewnętrzne mają charakter nie tylko informacyjny, ale również motywacyjny – narzucają kierunek czynności. Mówiąc o oddziaływaniach zewnętrznych w stosunku do „ja” cytowa­ni autorzy mają na myśli nie tylko to, co dzieje się na zewnątrz jedno­stki, ale również i to, co dzieje w jej własnym organizmie, a co ona sama odczuwa jako wprawdzie wewnętrzny, ale w jakimś stopniu obcy sobie przymus, jak np. .pewne pragnienia popędowe, przemożne impulsy itp.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂