OKREŚLENIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

Terminem tym określił on środki dydaktyczne wykorzysty­wane w edukacji (Juszczyk, 1998). Strykowski definiuje media jako „(…) przedmio­ty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (komunikaty) poprzez słowo, obrazy, dźwięki, a także umożliwiające im wykonywanie określo­nych czynności intelektualnych i manualnych” (Strykowski, 1997, s. 12). Pojęcie mediów może być rozumiane w sposób szeroki, wtedy środki te określa się jako mass media, zaliczając w poczet tego pojęcia prasę, film, radio, telewizję.Takie rozumienie oznacza, że mass media to środki masowego przekazu, instytucje oraz urządzenia techniczne (środ­ki komunikowania) służące do szerokiego i szybkiego przekazywania informacji wielkim (…) grupom ludzi. Wąskie rozumienie pojęcia mediów proponuje Wacław Strykowski (1990, s. 18), który uważa, że „(…) używając pojęcia nadrzędnego „me­dia” możemy mieć na myśli zarówno wszystkie jego elementy, jak i tylko niektóre z nich (…) to zależy od kontekstu”.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂