POGŁĘBIONA WIEDZA

  1. Osobę twórczo wykorzystującą media cechuje aktywność przejawiająca się w po­głębionej wiedzy o kulturze masowej, odwadze cywilnej, umiejętności perswa­zji, zdolnościach organizacyjnych. Cechy związane z twórczą aktywnością umoż­liwiają oddziaływanie jednostki na media. Ważne jest by człowiek nie był tylko biernym odbiorcą asymilującym bezkrytycznie przekaz.Pokuszę się więc o dokonanie konkluzji odnośnie twórczości w mediach. Bycie twórczym w stosunku do mediów nie oznacza jedynie wysokiej aktywności w po­szukiwaniu informacji, nabywaniu nowych kompetencji zawodowych, samokształ­ceniu, czyli postawy twórczej wobec mediów, ale należy je odnieść do kategorii prze­twarzania pozyskanej informacji, tworzenia nowych jakości, nowych „produktów” np. prezentacji multimedialnych, własnej grafiki, własnych elektronicznych książek, stron internetowych.
Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂