WPŁYW MEDIÓW

Śledzone w literaturze prace badawcze zajmują­ce się wpływem mediów silne akcentują dydaktyczny aspekt komputera, telewizji, radia – poruszane są problemy efektywności kształcenia. Analizuje się szanse i za­grożenia wpływu radia, telewizji, Internetu na młodego człowieka biorąc pod uwagę jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Punktem odniesienia są wartości moralne, bądź diagnozy medyczne.Interesująca w naukowym podejściu do analizy przemian społecznych jest re­fleksja nad wpływem mediów na orientacje życiowe młodzieży. Definiując.orienta­cje życiowe jako układ celów życiowych i środków ich realizacji (Teresa Hejnicka- -Bezwińska, 1997, s. 37) możemy badać treści proponowane przez media, sposób dokonywania przez młodzież wyborów swojej przyszłości. Wpływ mediów obejmu­je szeroki kontekst uwarunkowań społecznych: wpływ rodziny, grupy rówieśniczej, kościoła, szkoły.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂